Εκπαιδεύσεις

Εργαλεία & Τεχνικές
CA Thumbnails 30

Εκπαίδευση

Cocktail Essentials: Jiggers, Measures and Proportions

Jiggers are a mixologist's best friend. With measurements being the key to creating perfectly balanced cocktails, getting the right ratios of ingredients is crucial.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 31

Εκπαίδευση

Movers & Shakers: How to Use Cocktail Shakers

Shaking cocktails does more than just blend your ingredients together. It can also help to improve the texture, get the temperature of the drink just right and add the perfect froth.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 32

Εκπαίδευση

Cocktail Mixing Glasses & the Art of Stirring

Knowing how to correctly stir cocktails can help you to avoid over-diluting your drinks and prevent unwanted air bubbles from forming.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 33

Εκπαίδευση

Cocktail Strainers Explained

Many popular cocktails require straining when serving, so cocktail strainers are a must-have bar tool. Read about the 3 main types of cocktail strainers, the differences and when to use each one.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 34

Εκπαίδευση

Tips for Blending Cocktails

Learn how to blend cocktails like a pro to create frozen drinks like pina coladas and strawberry daiquiris.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 35

Εκπαίδευση

Master the art of building drinks

Built drinks can be quick and easy during a busy shift, but should you use ice first or last? Watch how the different approach impact the serve.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 36

Εκπαίδευση

A Guide to Cocktail Glassware

Did you know that using the wrong type of glass can actually impact the flavor of your drinks? From the V-shaped martini glass to old fashioned tumblers, swot up on the different types of glasses.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 37

Εκπαίδευση

Knives, Peelers & How to Use Them

From prepping beautiful garnishes to chopping fruits to use in your drinks, using the right knives and peelers will help you work more efficiently.

Διαβάστε Περισσότερα
CA Thumbnails 38

Εκπαίδευση

Discover your bartender toolkit

Customers continue to look for new and exciting cocktails every day. Arm you and your team with the right tool to offer more variation with our guide.

Διαβάστε Περισσότερα